Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ [Phần II]

Đây là bài hướng dẫn tiếp theo của chuỗi hướng dẫn nhiệm vụ Royal Silkroad

Bài trước xem tại đây.

  3. Nhiệm vụ danh hiệu

  – Nhiệm vụ danh hiệu – Thanh tẩy I
  + Cấp độ yêu cầu : 60
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 5 Boss Băng chúa nhi (Thư tử băng chúa nhi)
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu Thiên tướng quân và 5x tái sinh phá hoàn.

  – Nhiệm vụ danh hiệu – Thanh tẩy II
  + Cấp độ yêu cầu : 70 – Đã làm nhiệm vụ Thanh tẩy I
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 10 Boss Băng chúa nhi (Thư tử băng chúa nhi)
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu Chiêu vũ tướng quân và 5x tái sinh phá hoàn.

  – Nhiệm vụ danh hiệu – Thanh tẩy III
  + Cấp độ yêu cầu : 80  – Đã làm nhiệm vụ Thanh tẩy II
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 10 Boss Tướng quân Yarkan (Lộ nhi vương Yarkan)
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu Chấn vũ tướng quân và 10x tái sinh phá hoàn.

  – Nhiệm vụ danh hiệu – Thanh tẩy IV
  + Cấp độ yêu cầu : 90 – Đã làm nhiệm vụ Thanh tẩy III
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 50 Boss Sa y thần (Nhị lộ sa tăng)
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Danh hiệu Phấn vũ tướng quân và 10x tái sinh phá hoàn.

  4. Nhiệm vụ lãng quên

  – Nhiệm vụ lãng quên – Nước mắt ngưu ma vương
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 1 Boss Flame Cow King trong thế giới lãng quên 81 ~ 90
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Đơn dược chế tạo đá luyện kim nasrun.

  – Nhiệm vụ lãng quên – Nước mắt phù thủy
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 50 Flame Witch trong thế giới lãng quên 81 ~ 90
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Nguyên liệu chế tạo đá luyện kim nasrun.

  – Nhiệm vụ lãng quên – Nước mắt cung thủ
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 50 Flame Ancher trong thế giới lãng quên 81 ~ 90
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Nguyên liệu chế tạo đá luyện kim nasrun.

  – Nhiệm vụ lãng quên – Nước mắt của quỷ
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 50 Flame Ghost trong thế giới lãng quên 81 ~ 90
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Nguyên liệu chế tạo đá luyện kim nasrun.

  – Nhiệm vụ lãng quên – Nước mắt quá khứ
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 50 Flame Salamander trong thế giới lãng quên 81 ~ 90
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Nguyên liệu chế tạo đá luyện kim nasrun.

  5. Nhiệm vụ hằng ngày 

  Là những nhiệm vụ không giới hạn nhận trong ngày, có thể nhận cùng lúc

  – Nhiệm vụ hằng ngày – Món đồ quý giá (Vũ khí)
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 5.000 quỷ tượng đá chiến/động.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Vũ khí nguyệt ấn cấp 9 tùy chọn.

  – Nhiệm vụ hằng ngày – Món đồ quý giá (Nhẫn)
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 5.000 quỷ tượng đá chiến/động.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Nhẫn nguyệt ấn cấp 9.

  – Nhiệm vụ hằng ngày – Món đồ quý giá (Khuyên tai)
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 7.000 quỷ tượng đá chiến/động.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Khuyên tai nguyệt ấn cấp 9.

  – Nhiệm vụ hằng ngày – Món đồ quý giá (Vòng cổ)
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 10.000 quỷ tượng đá chiến/động.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Vòng cổ nguyệt ấn cấp 9.

  – Nhiệm vụ hằng ngày – Món đồ quý giá (Giáp)
  + Cấp độ yêu cầu : 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 1.000 quỷ tượng đá chiến/động.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Giáp nguyệt ấn cấp 9 tùy chọn.

  Còn rất nhiều nhiệm vụ đang được cập nhật.