Hướng dẫn hệ thống nhiệm vụ [Phần I]

Hệ thống nhiệm vụ của QSilkroad Silkroad gồm 5 phần.

 1. Nhiệm vụ tân thủ

  – Nhiệm vụ tân thủ – Tiêu diệt thằn lằn :
  + Cấp độ yêu cầu: 6 ~ 16.
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 20 Thằn lằn ma hoặc Thằn lằn quỷ
  + Phần thưởng nhiệm vụ:

  • Thú nhặt đồ 7 ngày, 1.000 HP&MP
  • 20x Cuộn giấy tăng tốc độ chạy
  • 10x Bùa dịch chuyển tức thời

  – Nhiệm vụ tân thủ – Tiêu diệt loài ngựa
  + Cấp độ yêu cầu: 10 ~ 20.
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 30 Quỷ mã hoặc Cuồng Quỷ mã.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 20x Bùa dịch chuyển phản hồi.

  – Nhiệm vụ tân thủ – Tiêu diệt thổ quỷ
  + Cấp độ yêu cầu: 14 ~ 24.
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 40 Thổ quỷ.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 30x Bùa dịch chuyển phản hồi.

  – Nhiệm vụ tân thủ – Kinh doanh bò sát
  + Cấp độ yêu cầu: 22 ~ 32
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 50 Xích cạp hoặc Tiểu xích cạp.
  + Phần thưởng nhiệm vụ : 20x Bùa dịch chuyển tức thời.

  – Nhiệm vụ tân thủ – Bắt khỉ làm loạn
  + Cấp độ yêu cầu: 28 ~ 38
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Giết 75 Hầu vương hoặc Tiểu hầu vương.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 30x Bùa dịch chuyển tức thời.

  – Nhiệm vụ tân thủ – Đoàn tụ gia đình
  + Cấp độ yêu cầu: 32 ~ 42
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 100 Hầu vương phụ hoặc Hầu vương mẫu.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: Trang phục Hanbok 2 chỉ số (Nam/Nữ).

 2. Nhiệm vụ xu tuần hoàn

  – Nhiệm vụ tuần hoàn – Quỷ tượng đá I
  + Cấp độ yêu cầu : 71 – 81
  + Yêu cầu nhiệm vụ : Giết 200 Quỷ tượng đá.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 

  • 7.370.006 kinh nghiệm
  • 30 xu nhiệm vụ

  – Nhiệm vụ tuần hoàn: Mảnh đất màu mỡ I
  + Cập độ yêu cầu: 73 – 83
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 400 Antelope
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 

  • 8.478.619 kinh nghiệm
  • 50 xu nhiệm vụ

  – Nhiệm vụ tuần hoàn: Quỷ tượng đá II
  + Cấp độ yêu cầu: 75 – 85
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 300 Quỷ tượng đá động hoặc Quỷ tượng đá chiến.
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 

  • 9.694.927 kinh nghiệm
  • 40 xu nhiệm vụ

  – Nhiệm vụ tuần hoàn: Linh hồn vấy bẩn
  + Cấp độ yêu cầu: 78 ~ 88
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 100 Rocky
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 

  • 10.346.254 kinh nghiệm
  • 40 xu nhiệm vụ

  – Nhiệm vụ tuần hoàn – Linh hồn quỷ dữ
  + Cấp độ yêu cầu: 80 – 90
  + Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 1 Quỷ sa tăng
  + Phần thưởng nhiệm vụ: 

  • 11.741.207 kinh nghiệm
  • 40 xu nhiệm vụ

Xem tiếp phần II …